Polityka prywatności | ecolifewood

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przesyłanie swojej lokalizacji i adresu IP. Cały tekst polityki prywatności można znaleźć klikając tutaj

Rozumiem
Закрыть меню

Menu

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie

Polityka prywatności

leaflets

Korzystanie ze stron internetowych EcoLifeWood Sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług korporacyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi zawsze być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i odpowiadać ochronie danych w danym kraju, mającej zastosowanie do EcoLifeWood Sp. z o.o. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie przysługujących im praw.

Jako Administrator, EcoLifeWood Sp. z o.o. wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych za pośrednictwem Internetu może mieć luki w zakresie bezpieczeństwa, a zatem nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1

Definicje

leaflets

Oświadczenie o ochronie danych osobowych EcoLifeWood Sp. z o.o. opiera się na terminach stosowanych w prawodawstwie europejskim w celu wprowadzenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych musi być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby upewnić się, że tak się stanie, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy m.in. następujących terminów:

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Identyfikowalna osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, między innymi poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator sieci lub jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą — każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób automatyczny, taki jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, dystrybucję lub inne świadczenie, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania danych

Przetwarzanie jest ograniczone przez znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących danej osoby, w szczególności analizy lub prognozowania aspektów związanych z zatrudnieniem tej osoby, sytuacją gospodarczą, stanem zdrowia, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przyporządkować do konkretnej osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie należą do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawodawstwie Unii Europejskiej lub innych państw, organ nadzorczy lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawodawstwie Unii Europejskiej lub innych państw.

Podmiot przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ państwowy, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoba fizyczna lub osoba prawna, organ państwowy, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego wniosku na mocy prawa Unii Europejskiej lub innych państw, nie powinny być uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych zgodnie z celem przetwarzania.

Osoby trzecie

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub osoba prawna, organ państwowy, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający danymi oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim nadzorem Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, za pomocą którego osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie pozytywne, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

2

Nazwa i adres Administratora danych

leaflets

Administratorem danych dla celów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w Unii Europejskiej lub innych krajach oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych jest: EcoLifeWood Sp. z o.o. Białoruś, 212030 Mohylew, ul. Leninskaja 7a-55/17. Telefon: +375(44)7111121. E-mail: info@ecolifewood.com. Strona internetowa: ecolifewood.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogę Pan/Pani skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych, który jest również dostępny w przypadku próśb o informacje, sugestii lub skarg. Pan/Pani może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem info@ecolifewood.com - Telefon: +375(44)7111121.

3

Сookies

leaflets

Strony internetowe EcoLifeWood Sp. z o.o. używają plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym poprzez przeglądarkę internetową.
Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator cookies jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z łańcucha znaków, który umożliwia przypisanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu strony internetowe, które odwiedzasz, i serwery, mogą odróżnić przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.
Używając plików cookie, EcoLifeWood Sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej strony wygodniejsze usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.
Z pomocą pliku cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika. Pliki cookies pozwalają nam, jak wspomniano powyżej, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookies, na przykład, nie jest zobowiązany do wprowadzania danych dostępu za każdym razem, gdy strona internetowa jest dostępna, ponieważ strona internetowa jest dostępna, a plik cookie jest w ten sposób przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie dotyczący koszyka zakupów online. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.
Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym może odmówić trwałego ustawienia plików cookies. Ponadto już ustawione pliki cookies można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystywane.

4

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

leaflets

Strona internetowa EcoLifeWood Sp. z o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Może on gromadzić (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dociera na naszą stronę (tzw. źródła), (4) podstrony, (5) datę i godzinę dostępu do naszej strony, (6) adres protokołu internetowego (IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, EcoLifeWood Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat danych. Informacje te są niezbędne raczej do (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii internetowych oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego EcoLifeWood Sp. z o.o. przeprowadza statystyczną analizę anonimowo zebranych danych i informacji w celu poprawy ochrony i bezpieczeństwa danych naszej firmy oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

5

Usługi Google Analytics

leaflets

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usług analizy strony internetowej oferowanych przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z naszej strony są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacji anonimizacji adresów IP na tych stronach internetowych adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przesyłany jest wyłącznie do serwera Google w USA i jest tam skracany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies związane z korzystaniem z witryny internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) i przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej za pośrednictwem poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wyłączyć Google Analytics
Plik cookie dla odrzucenia jest ustawiany na Pańskim urządzeniu. Uniemożliwi to Google Analytics zbieranie danych dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, jeśli pliki cookies pozostaną w Pańskiej przeglądarce.

6

Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

leaflets

Strona internetowa EcoLifeWood Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również wspólny adres e-mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, komunikuje się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe, przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych Administratorowi danych, są przechowywane w celu ich przetwarzania lub uzyskania do nich dostępu. Przekazanie tych danych osobowych osobom trzecim nie jest możliwe.

7

Prawa podmiotów danych (osób, których dane dotyczą)

leaflets

Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z prawem europejskim, uzyskać od Administratora danych potwierdzenie, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo dostępu do informacji

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, zgodnie z postanowieniami europejskiego prawodawcy, do otrzymania od Administratora danych bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Jeśli tak, masz prawo żądać od Administratora danych dostarczenia następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli brak precyzyjnych informacji, kryteria według których określany jest okresu przechowywania danych;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 • informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła jakichkolwiek danych osobowych, które nie zostały pozyskane od podmiotu danych;
 • informacje o stosowaniu mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 (1) i (4) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz również prawo zostać poinformowany o tym, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, zgodnie z postanowieniami europejskiego prawodawcy, do bezzwłocznego uzyskania od Administratora danych sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego wniosku.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 GDPR wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem .
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator .
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR .

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie i osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez EcoLifeWood Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Administratora danych. Pracownik EcoLifeWood Sp. z o.o. musi zadbać o to, aby wniosek o usunięcie został natychmiast wdrożony.

Jeżeli Administrator upublicznił Twoje dane osobowe oraz ma obowiązek usunięcia takich danych zgodnie z art. 17(1) GDPR, ma on obowiązek, w granicach dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, podjąć odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o fakcie, że Ty, będąc osobą, której dane dotyczą, zgłosiłeś żądanie usunięcia wszelkich odnośników do tych danych, jak również kopii tych danych osobowych. Pracownicy EcoLifeWood Sp. z o.o. organizują niezbędne wydarzenia w indywidualnych przypadkach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • Kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić poprawność tych danych osobowych .
 • Przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych .
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których zostały one zgromadzone, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub .
 • Wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) GDPR i nie podjęto decyzji, czy uzasadnione interesy Administratora danych mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów .

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez EcoLifeWood Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych. Pracownik EcoLifeWood Sp. z o.o. organizuje ograniczenia w przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, przekazanych administratorowi danych, w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyłeś swoje dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6(1) lit. (a) lub art. 9(2) lit. (a) GDPR, lub na podstawie umowy w myśl art. 6(1) lit. (b) GDPR, oraz (2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz również żądać przekazania danych osobowych w myśl art. 20(1) GDPR bezpośrednio od jednego administratora danych do innego, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 (1) (e) lub (f) GDPR, w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W wyniku powyższego, EcoLifeWood Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie uzasadnionych interesów przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez EcoLifeWood Sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do takich celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez EcoLifeWood Sp. z o.o. w celach naukowych, historycznych lub statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu dochodzenia prawa do wniesienia sprzeciwu. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja ta:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Jeśli decyzje (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem danych lub (2) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie, EcoLifeWood Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do interwencji człowieka ze strony Administratora danych w celu wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw, dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora EcoLifeWood Sp. z o.o.

Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o.

8

Uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych lub osobę trzecią

leaflets

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej w interesie dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

9

Okres przechowywania danych

leaflets

Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni okres przechowywania danych osobowych ustanowiony prawem. Po tym okresie odpowiednie dane są zazwyczaj usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

10

Podanie danych osobowych jako wymóg prawny lub umowny; wymóg konieczny do zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niedostarczenia takich danych

leaflets

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami konieczne może okazać się zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie będziemy zobowiązani przetwarzać. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkuje tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie może zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z każdym pracownikiem.

11

Dostępność zautomatyzowanego podejmowania decyzji

leaflets

Jako firma odpowiedzialna nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

12

Zmiany w naszej polityce prywatności

leaflets

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia jego zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi lub do zmiany naszych usług w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, na przykład przy wdrażaniu nowych usług. Nowa oświadczenie o ochronie danych osobowych będzie miało zastosowanie do nowej wizyty.