Пункт 1 | ecolifewood

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przesyłanie swojej lokalizacji i adresu IP. Cały tekst polityki prywatności można znaleźć klikając tutaj

Rozumiem
Закрыть меню

Menu

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie

leaflets

Продолжение статьи
Назад

Single

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Identyfikowalna osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, między innymi poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator sieci lub jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą — każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób automatyczny, taki jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, dystrybucję lub inne świadczenie, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania danych

Przetwarzanie jest ograniczone przez znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących danej osoby, w szczególności analizy lub prognozowania aspektów związanych z zatrudnieniem tej osoby, sytuacją gospodarczą, stanem zdrowia, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przyporządkować do konkretnej osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie należą do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawodawstwie Unii Europejskiej lub innych państw, organ nadzorczy lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawodawstwie Unii Europejskiej lub innych państw.

Podmiot przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ państwowy, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoba fizyczna lub osoba prawna, organ państwowy, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego wniosku na mocy prawa Unii Europejskiej lub innych państw, nie powinny być uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych zgodnie z celem przetwarzania.

Osoby trzecie

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub osoba prawna, organ państwowy, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający danymi oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim nadzorem Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, za pomocą którego osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie pozytywne, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

leaflets

Up
Instagram Facebook