Пункт 8 | ecolifewood

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przesyłanie swojej lokalizacji i adresu IP. Cały tekst polityki prywatności można znaleźć klikając tutaj

Rozumiem
Закрыть меню

Menu

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie

leaflets

Продолжение статьи
Назад

Single

Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z prawem europejskim, uzyskać od Administratora danych potwierdzenie, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo dostępu do informacji

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, zgodnie z postanowieniami europejskiego prawodawcy, do otrzymania od Administratora danych bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Jeśli tak, masz prawo żądać od Administratora danych dostarczenia następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli brak precyzyjnych informacji, kryteria według których określany jest okresu przechowywania danych;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 • informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła jakichkolwiek danych osobowych, które nie zostały pozyskane od podmiotu danych;
 • informacje o stosowaniu mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 (1) i (4) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz również prawo zostać poinformowany o tym, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, zgodnie z postanowieniami europejskiego prawodawcy, do bezzwłocznego uzyskania od Administratora danych sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego wniosku.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 GDPR wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem .
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator .
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR .

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie i osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez EcoLifeWood Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Administratora danych. Pracownik EcoLifeWood Sp. z o.o. musi zadbać o to, aby wniosek o usunięcie został natychmiast wdrożony.

Jeżeli Administrator upublicznił Twoje dane osobowe oraz ma obowiązek usunięcia takich danych zgodnie z art. 17(1) GDPR, ma on obowiązek, w granicach dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, podjąć odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o fakcie, że Ty, będąc osobą, której dane dotyczą, zgłosiłeś żądanie usunięcia wszelkich odnośników do tych danych, jak również kopii tych danych osobowych. Pracownicy EcoLifeWood Sp. z o.o. organizują niezbędne wydarzenia w indywidualnych przypadkach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • Kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić poprawność tych danych osobowych .
 • Przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych .
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których zostały one zgromadzone, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub .
 • Wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) GDPR i nie podjęto decyzji, czy uzasadnione interesy Administratora danych mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów .

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez EcoLifeWood Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora danych. Pracownik EcoLifeWood Sp. z o.o. organizuje ograniczenia w przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, przekazanych administratorowi danych, w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyłeś swoje dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6(1) lit. (a) lub art. 9(2) lit. (a) GDPR, lub na podstawie umowy w myśl art. 6(1) lit. (b) GDPR, oraz (2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz również żądać przekazania danych osobowych w myśl art. 20(1) GDPR bezpośrednio od jednego administratora danych do innego, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 (1) (e) lub (f) GDPR, w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W wyniku powyższego, EcoLifeWood Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie uzasadnionych interesów przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez EcoLifeWood Sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do takich celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez EcoLifeWood Sp. z o.o. w celach naukowych, historycznych lub statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o. w celu dochodzenia prawa do wniesienia sprzeciwu. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja ta:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Jeśli decyzje (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem danych lub (2) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie, EcoLifeWood Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do interwencji człowieka ze strony Administratora danych w celu wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw, dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Administratora EcoLifeWood Sp. z o.o.

Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem EcoLifeWood Sp. z o.o.

leaflets

Up
Instagram Facebook